top of page

Gizlilik Politikası - KVKK

Vizyonumuz

Müşterilerimize finansal danışmanlık hizmetleri sunarak, işletmelerin büyümesini,
yeniliklerini ve projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak olmak.
Müşterilerine özel finansal çözümler sunarak, finansal konularda lider bir danışmanlık
firması olmak. Bu hedef doğrultusunda, müşterilerimize yatırım fırsatları sunmak, risk
yönetimi konusunda yardımcı olabilmek ve müşterilerimizin finansal hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olmak ve stratejik planlar hazırlayabilmek.

Misyonumuz

Proje finansmanı sağlamak hedefimizdir. Bu misyon doğrultusunda, müşterilerimize
finansal danışmanlık hizmetleri sunarak, onların projelerinin finansman ihtiyaçlarını
karşılamak için uygun finansal çözümler sunmaktır.
Müşterilerimize finansal hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için, yüksek
kaliteli ve özelleştirilmiş finansal danışmanlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Bu
hizmetler, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, finansal çözümler sunmak, yatırım fırsatları
hakkında tavsiyelerde bulunmak, risk yönetimi konusunda yardımcı olmak, stratejik
planlar hazırlamak ve müşterilerin projelerinin finansmanını sağlamak gibi konuları
içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

BB&AC Finace Advisor olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, tarafımıza
ait olan www.bbacfinanceadvisor.com internet sitesi üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini
ön planda tutuyoruz ve bu nedenle de işbu Aydınlatma Metninde yapacağımız bilgilendirmeler
vasıtasıyla size konu çerçevesinde aydınlatmayı amaçlıyoruz.


1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere   uygun olarak  belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.Kişisel verilerini paylaştığınız -varsa- sair üçüncü kişilerin, kişisel verilerinin sizin tarafınızdan www.bbacfinanceadvisor.com ile paylaşıldığının farkında olmalarının ve BB&AC ’nin verileri kullanım biçimini kabul etmelerinin sağlanması mutlak olarak sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

 İletişim: www.bbacfinanceadvisor.com’ye sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması bunlara örnek teşkil etmektedir. Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz www.bbacfinanceadvisor.com’nin tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü: BB&AC ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir. Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz www.bbacfinanceadvisor.com deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

 Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde BB&AC üzerinde işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir: 

• Üyelik işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

• Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesinde açıkça belirtilen hukuki sebebe dayanır.

• Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır. 

• Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

www.bbacfinanceadvisor.com üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması ve de BB&AC tarafından sair şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir. Bunun yanı sıra kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde BB&AC’nin iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. 


 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

www.bbacfinanceadvisor.com sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda iletişim merkezi ve e-posta kanallarıyla ve de www.bbacfinanceadvisor.com üzerinde yer alan her türden veri gerişi imkânı olan boşluklar, iletişim ve sair formlar ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra www.bbacfinanceadvisor.com’da kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir. 

 

​5. HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda:

∙ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

∙ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

∙ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

∙ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

∙ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

∙ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

∙ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

∙ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’e teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. 

Örneğin Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirket’te kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. İLETİŞİM BİLGİLERİ : BB&AC Finance Advisor İletişim Linki  www.bbacfinanceadvisor.com

bottom of page